Kraan Keuringen

Inleiding
Periodieke veiligheidskeuringen zijn sinds de tachtiger jaren wettelijk verplicht. In de praktijk bleek hierover veel
discussie te bestaan, omdat deze plicht niet lettelijk terug te vinden was in de wettekst.
Sinds 5 december 1998 heeft de wetgever de teksten zodanig aangepast, dat dit probleem is opgelost. In aansluiting
op de wetswijziging is een discussie ontstaan omtrent de sancties bij het niet voldoen aan de wettelijke
verplichtingen.

ARBO-Besluit
In art. 7.4a lid 2 van het ARBO-besluit is vastgelegd dat de werkgever verplicht is om mobiele arbeidsmiddelen
jaarlijks door een deskundige te laten keuren. Verder vloeit hier de vanzelfsprekende verplichting uit voort dat
de geconstateerde afkeerpunten gerepareerd moeten worden.
Art. 7.4a lid 2 is van kracht geworden per 5 december 1998, dus extreem gesteld is een werkgever pas in overtreding
als na 5 december 1999 geconstateerd wordt dat de mobiele arbeidsmiddelen niet zijn gekeurd.
Deze overtreding is een economisch delict.

Afkeur
Als er inmiddels wel door een deskundige keuringen zijn uitgevoerd waarbij afkeurpunten zijn geconstateerd, dan
dienen deze afkeurpunten per direct gerepareerd te worden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat de situatie, dat de
werkgever opzettelijk onveilige mobiele arbeidsmiddelen aan zijn werknemers beschikbaar stelt. Het maakt hierbij
niet uit dat de betreffende arbeidsmiddelen slechts spaarzaam ingezet wordt (b.v. 2 uur per week) of slechts heel
beperkt belast wordt (een twee en een half tons heftruck waarmee lasten van max 200kg worden getild).
Ook deze overtreding wordt aangemerkt als economisch delict.

Mocht met een dergelijk arbeidsmiddel een ongeval met letselschade ontstaan, dan
is het enerzijds zo dat de verzekering in het kader van de WAM-verzekering elke claim
zal afwijzen en verder wordt er een strafrechtelijke procedure in gang gezet.


Handhaving
De handhaving van de ARBO-regelgeving is neergelegd bij de arbeidsinspectie. Het sanctiebeleid dat de
arbeidsinspectie ter beschikking staat is in de ARBO-wet van sept. 1997 aanmerkelijk verruimd. Het oude
beleid bevatte twee mogelijkheden, namelijk een waarschuwing dan wel stilzetten van de machine. Met name
de laatste maatregel werd vanwege de ingrijpende gevolgen slechts spaarzaam ingezet, waardoor de
arbeidsinspectie enigermate als een papieren tijger overkwam.

De wijzigingen zoals in de nieuwe ARBO-wet zijn vastgelegd houdt in dat de inspecteur meer mogelijkheden
tot corrigeren heeft. Naast waarschuwen kan de inspecteur van de arbeid ook met geldboetes werken.

Voor natuurlijke personen (b.v. een eenmanszaak) is deze boete max. € 25.000,-
Bij rechtspersonen (VOF, B.V. of anderzinds) dan is de boete max. € 100.000,-

Is er sprake van een aanmerkelijk economisch voordeel, dat verworven werd door overtreding
dan is de boete op max. € 1.000.000,- gesteld.

Mochten al deze boetes geen effect hebben dan is de mogelijkheid aan de orde om het gehele bedrijf te sluiten.

Om vervelende zaken als hierboven vermeld te voorkomen kan ETI uw machines keuren, onze keurmeesters zijn
hiervoor persoonsgebonden gecertificeerd.